Vem har rätt och vad är fel?

Under åren har jag haft en blandad känsla för ”rätt och fel”. I min ungdom tänkte jag att ”rätt och fel” byggde på moral och etik. Jag tänkte att min inre kompass som kom från min uppväxt och lärdomar från mina föräldrar. Och så var det säkert, men det var inte förrän jag kort innan träffade min fru som jag förstod att ”mitt rätt och fel” var inte andras rätt och fel.

Min relation innan min fru hade skakat om mig rejält och jag förstod nu att om jag skulle ha en bra relation nästa gång (som alltså blev min fru) så måste jag verkligen fundera på konceptet ”rätt och fel”.

För det är ju så att mitt rätt/fel är inte samma för någon annan. De har andra inre kompasser och värderingar som du inte känner till.

Personligen tror jag också att rätt och fel kommer från rädslor. För frågan om vad som är rätt eller fel har genom historien varit en central punkt för filosofiskt och etiskt resonemang. Men ett perspektiv som ofta förbises är rädslans roll i vår moraliska bedömning. Hur påverkar rädsla våra beslut om vad som är rätt eller fel?

Rädsla är en stark och grundläggande mänsklig känsla som kan påverka vårt tänkande och våra handlingar på djupgående sätt. När vi konfronteras med moraliska dilemman kan vår rädsla för konsekvenserna av olika handlingar leda oss till att göra bedömningar om vad som är rätt eller fel baserat på vår egen självbevarelsedrift.

I många situationer kan vår rädsla för att hamna i fara eller utsättas för negativa konsekvenser leda oss till att välja det alternativ som vi tror kommer att minimera risken för skada eller lidande, även om det innebär att vi måste avstå från att göra det som vi innerst inne anser vara moraliskt korrekt.

Ett exempel på detta kan vara när en person bevittnar ett övergrepp eller ett brott och väljer att inte ingripa av rädsla för att själv bli skadad eller straffad. Trots att personen kanske innerst inne vet att det är fel att inte agera för att förhindra brottet, kan rädslan för konsekvenserna överväga deras moraliska övertygelser och leda till passivitet eller underlåtenhet att agera.

Dessutom kan rädslan för social utstötning eller förlust av status påverka vårt moraliska omdöme. I en kultur eller samhälle där vissa handlingar eller åsikter betraktas som tabu eller förkastliga kan rädslan för att bryta mot normerna leda till att vi undertrycker våra egna moraliska övertygelser och anpassar oss till det sociala trycket för att undvika konflikt eller avvisande.

Det är viktigt att vara medveten om rädslans roll i vår moraliska bedömning och att inte låta den ensamma styra våra handlingar och beslut. Genom att reflektera över våra egna rädslor och överväga konsekvenserna av våra handlingar kan vi förhoppningsvis göra mer medvetna och autentiska moraliska val som är i linje med våra verkliga värderingar och övertygelser.

Källor:

Bandura, A. (1999). Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities. Personality and Social Psychology Review, 3(3), 193–209.
Greene, J. D., & Haidt, J. (2002). How (and where) does moral judgment work? Trends in Cognitive Sciences, 6(12), 517–523.
Keltner, D., & Lerner, J. S. (2010). Emotion and Decision Making. Annual Review of Psychology, 59, 547–573.

 

Filosofiska reflektioner kring rätt och fel

Frågan om vad som är rätt eller fel har genom historien varit en central punkt för filosofiskt och etiskt resonemang. Men hur har våra uppfattningar om rätt och fel förändrats över tid?

I antika tider dominerades tanken om moraliskt handlande av filosofer som Sokrates, Platon och Aristoteles (Aristoteles, 350 f.Kr.). För dem var moralen intimt kopplad till idén om dygd och ett gott liv. Under medeltiden dominerade den religiösa moralen, där Guds vilja var normen för rätt och fel (Augustinus, 400 e.Kr.).

Med upplysningens tidevarv uppstod tanken om att människan hade en inneboende förmåga att avgöra rätt och fel, oavsett religiösa auktoriteter (Kant, 1785).

Senare kom utilitarismen, som fokuserade på att handlingar bör bedömas utifrån deras konsekvenser för det största antalet människor (Mill, 1861).

Idag befinner vi oss i en tid där vår syn på rätt och fel ständigt förändras och utmanas. Med ökad globalisering och kulturell mångfald ställs vi inför nya etiska dilemman och frågor om universell moral (Singer, 1972).

Dessutom har framsteg inom teknik och vetenskap skapat nya etiska utmaningar, som genetisk manipulation och artificiell intelligens (Harris, 2011).

I denna ständigt föränderliga värld kan vår uppfattning om rätt och fel inte vara statisk. Istället måste vi vara öppna för att ompröva och anpassa våra moraliska normer i ljuset av nya situationer och kunskaper.

I dagens samhälle ställs vi inför en mängd olika etiska dilemman som kräver att vi funderar över vad som är rätt eller fel. Från klimatförändringar och miljöförstöring till sociala orättvisor och mänskliga rättigheter, är det viktigt att vi kontinuerligt utvärderar och omprövar våra moraliska ståndpunkter (Singer, 1972).

En av de mest utmanande aspekterna av moraliskt resonemang är frågan om universell moral. Finns det grundläggande moraliska principer som gäller för alla människor, oavsett kultur eller religion? Eller är moralen relativ, beroende på sammanhang och kulturella normer? Detta är en fråga som fortsätter att debatteras inom filosofi och etik (Singer, 1972).

I en tid av ökad globalisering och kulturell mångfald blir frågan om universell moral alltmer relevant. Som en global gemenskap står vi inför utmaningar som kräver enighet och samarbete för att lösa. Att komma överens om gemensamma etiska principer kan vara nyckeln till att skapa en mer rättvis och hållbar värld (Singer, 1972).

Källor:

  • Aristoteles. (350 f.Kr.). Nicomachean Ethics.
  • Augustinus. (400 e.Kr.). Confessions.
  • Harris, S. (2011). The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values.
  • Kant, I. (1785). Groundwork of the Metaphysics of Morals.
  • Mill, J. S. (1861). Utilitarianism.
  • Singer, P. (1972). Famine, Affluence, and Morality.