Läste en mycket intressant artikel av Pia-Maria Thorén, Inspiration Director at GreenBullet and Founder of Agile People, publicerad 2015-03-15.

Efter sågningen av mer traditionella medarbetarundersökningar och förslag på en ganska långtgående ersättning av detta med fullständig delegering till medarbetarna, är det på sin plats med en mer nyanserad bild av hur vi kan successivt överföra mer ansvar för engagemanget ut till verksamheten. Problemet är att vi mäter för sällan och att det inte blir så mycket jobbat däremellan med åtgärder som kan skapa förutsättningar för att öka engagemanget. Det går inte att tvinga fram engagemang, det måste komma inifrån och det måste komma genom att skapa inspirerande miljöer och infrastruktur, ledarskap och möjlighet till utveckling.

Här är ett konkret förslag på hur man kan arbeta:

 1. Börja med att mäta engagemanget på enkelt och snabbt sätt. Jag gillar Gallups 12 frågor för att de är enkla, snabba (ja, delvis eller nej) och fungerar för alla branscher, kulturer och storlekar på organisationer. Dessutom är de provade på 25 miljoner människor och det finns hur mycket benchmark som helst att gräva i (fast det är ju inte alltid nödvändigt och önskvärt).
 2. Analysera resultatet tillsammans med HR. En första titta på resultatet för att se hur ”illa det är” och vad vi bör basera diskussionen på när vi involverar chefer och medarbetare.
 3. Involvera chefer & medarbetare för input och åtgärdsförslag. Berätta om resultatet av mätningen och kör en första analys- och åtgärdsworkshop tillsammans med chef och medarbetare i teamet där alla får komma med konkreta förslag på saker vi kan göra för att öka engagemanget. Dela resultatet från workshopen med andra team i t ex en ”world café” övning.
 4. Delegera genomförandet av åtgärder till chef och medarbetare. Genomför åtgärder löpande och mät varje vecka / månad med 3 frågor (använd Happiness door, Excel eller annat enkelt verktyg det är inte viktigt exakt hur det görs):
  -Vad känns bäst just nu / Hur nöjd är du nu
  -Vad känns sämst just nu / Vad skulle göra dig nöjdare
  -Vad kan du / din chef / HR göra för att öka din nöjdhet
 5. Delegera mer ansvar successivt för både mätning och åtgärder. Att arbeta med ständig förbättring och åtgärder för att öka engagemanget är ingenting som blir färdigt utan måste ständigt pågå. Att delegera mer och mer ansvar för både mätning och åtgärder gör att medarbetarna vänjer sig vid att själva ta mer ansvar, vilket i sig är mer engagerande 
 6. Efter 6 månader mät igen med Gallups 12 frågor. Notera förbättring och fira framgången. Mät sedan var sjätte månad och arbeta vidare med förbättringsåtgärder i teamen däremellan.
 7. Utvärdera och justera metoden löpande med hjälp av månatliga retrospektiv.Vid ett retrospektiv tittar man tillbaka och funderar över hur själva metoden kan förbättras med hjälp av 3 frågor: Vad gjorde vi bra / fortsätta göra, vad kan vi förbättra / sluta göra och vad ska vi förändra / börja göra.


Det viktiga är att fortsätta arbetet mellan varje mätning, att arbeta med ständig förbättring och att delegera ansvaret för så småningom både mätning och uppföljning. HRs och chefers roll blir att uppmuntra att alla medarbetare tar ett ansvar för sitt eget engagemang och för en transparent kommunikation kring vad som kan förbättras för att skapa en arbetsplats där människor kan använda hela sin potential och tillsammans skapa resultat
på riktigt.

OBS! Optimal delegeringsnivå är alltid beroende av organisationens mognadsgrad och kultur