Har du hört den förut? ”Sju av tio förändringar misslyckas” – i hur många powerpoints om förändring förekommer inte denna faktoid? Spridd av allt från Handelshögskolan till inspirationsföreläsare och konsultbolag.

I artikeln ”Do 70 Per Cent of All Organizational Change Initiatives Really Fail?” (journal of change management, volym 11 2011) går Mark Hughes till botten med detta påstående och kommer fram till att det inte finns något egentligt bevis för det.

Ursprung till myten om att 70% av alla förändringsinitiativ misslyckas

Mark Hughes hittade som sagt inga fakta som stödjer påståendet. Men ett antal böcker som hänvisar till siffran som först förekommer i ”Reengineering the corporation” från 1993 (Michael Hammer, Hames Champy). Såhär skriver de: ”Vår ovetenskapliga uppskattning är att så många som 50-70% av organisationer som genomgår en omorganisation (reengineering) inte får de dramatiska resultat som de förväntat sig.”

1995 följde Michael Hammer upp detta med följande uttalande: “In Reengineering the Corporation, we estimated that between 50 and 70 percent of reengineering efforts were not successful in achieving the desired breakthrough performance. Unfortunately, this simple descriptive observation has been widely misrepresented and transmogrified and distorted into a normative statement…There is no inherent success or failure rate for reengineering.”

Fritt översatt:

”I ”Reenginering the corporation” uppskattade vi att 50-70% av omorganisationer inte når önskat resultat. Olyckligtvis har denna simpla, beskrivande, observation feltolkats på bred front och förvandlats till ett normativt påstående. Det finns ingen ”medfödd” framgångs- eller misslyckande-ratio när det gäller förändringar.”

Vidare har bland annat Harvards Business Review publicerat påståendet utan källa vid mer än ett tillfälle. Men den mest citerade artikeln i tidsskriften, ”Leading Change” (av John Kotter från 1995) som många hänvisar till, innehåller inte ens påståendet. Förändringsgurun John Kotter skriver själv i boken ”Sense of urgency”: “From years of study, I estimate today more than 70 per cent of needed change either fails to be launched, even though some people clearly see the need, fails to be completed even though some people exhaust themselves trying, or finishes over budget, late and with initial aspirations unmet.”

Slutsats om ”70% av förändringsinitiativ misslyckas”

Än så länge finns det inga bevis för att det verkligen är så. Däremot har experter gjort uppskattningen att så stor andel av förändringar misslyckas. Ett annat problem med detta är graden av misslyckande – om vi inte får ut den önskade effekten i sin helhet – har vi misslyckas då? Eller räcker det med att få ut en viss grad av den effekt som vi hoppats på för att vi ska ha lyckats?

McKinsey publicerade en undersökning 2009, ”the inconvenient truth about change management” där de bland annat felciterar tidigare nämnda Kotter-aritkel från 1995, ”Leading Change”. Nåväl, i undersökningen med 1546 stycken svarande företagsledare uppskattade 30% av dessa att förändringsinitiativ genomgående lyckats/mestadels lyckats. Innebär det då att 70% misslyckats? Nja, bara 10% angav att förändringsinitiativ helt misslyckats/mestadels misslyckats.

Vad vi kan konstatera är att det är farligt att låta påståenden bli till mantran eller rentav självuppfyllande profetior. Det finns många utmaningar i samband med förändringsarbete, men så länge vi tar itu med dem finns det ingen anledning till att vi ska misslyckas.

Finns det siffror med belägg gällande förändringar?
  • En tioårig studie av fusionerade företag visar att 80% misslyckats med att leva upp till de förväntade resultaten. (Arthur Lewis: The Bottom Line on Ten Big Mergers, Fortune, May 3, 1982)
  • De flesta förändringsprojekt misslyckas med att uppnå sina mål/syften. Bara 55% lyckas initialt och bara ett av fyra (25%) är framgångsrika på lång sikt. Detta enligt Change and Communication ROI Study 2013-2014 av Towers-Watson. Studien löpte över tio år med fokus på kopplingen mellan goda ekonomiska resultat och effektiv förändringsledning.
  • Enligt IBMs rapport ”Making Change Work” så nådde 76% av de projekt som vidtog åtgärder med fokus på förändringsledning redan från början minst en 90% måluppfyllelse. Medan endast 43% av de projekt som inte vidtog åtgärder med fokus förändringsledning nådde likvärdiga resultat. Studien bygger på enkäter och intervjuer omfattande totalt 1390 personer, från 48 olika länder, 20 olika branscher med uppdrag att skapa och implementera förändring i sina respektive organisationer.

Artikel av Aaron Haglund 10 oktober 2017